esfIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒes_karogs

 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001

Projekta mērķis ir veicināt pedagogu konkurētspēju, profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos. Projekta īstenošanas laiks no 2009. gada oktobra līdz 2012. gada martam.

Mērķa grupa ir vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, tai skaitā – profesionālās ievirzes, pirmsskolas, kā arī sporta, mākslas un mūzikas skolu un interešu izglītības pedagogi, kuri izglītības sistēmas optimizācijas rezultātā savā darba iestādē nonāk jaunos darba apstākļos vai arī izglītības sistēmas optimizācijas rezultātā var zaudēt darbu izglītības iestādē.

Projekta kopējais finansējums Ls 20 000 000, no tiem Ls 17 000 000 – Eiropas Sociālā fonda finansējums, Ls 3 000 000 nacionālais publiskais finansējums. Projekts paredz, ka tā īstenošanas laikā vairāk nekā 17 400 pedagogu pilnveidos savas zināšanas un prasmes. Šobrīd Izglītības un zinātnes ministrijai ir 63 sadarbības partneri, aptverot visus Latvijas novadus un pilsētas.

Projekta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

  • atbalsts pedagogam zināšanu un prasmju pilnveidē, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti, tai skaitā attīstītu uzņēmējspēju un uzsāktu komercdarbību vai pašnodarbinātību;
  • atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai;
  • pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot izglītības iestādē strādājošo pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu pedagogu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi novērtēšanas sistēmas ieviešanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

Līdz 2010. gada 25.februārim projektā visā valstī jau ir atbalstīti 8445 pedagogi, no kuriem lielākā daļa – 80% - iesaistījušies 3.aktivitātē, kas saistīta ar pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas ieviešanu. Praktiski šī aktivitāte izpaužas pedagogam veidojot savu portfolio, kas ir pedagoga profesionālo sasniegumu darba mape. Tajā ir apkopti materiāli par noteiktu laika periodu (2-3 gadi), kas atklāj būtiskākos novērtējamā pedagoga profesionālās darbības aspektus un veido visaptverošu priekšstatu par pedagoga profesionālās darbības kvalitāti. 19% pedagogu saņem atbalstu pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai (2.aktivitāte). Savukārt 1% pedagogu ir izvēlējušies pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai veicinātu profesionālo un sektorālo mobilitāti (1. aktivitāte).

Būtiski, ka saistībā ar izglītības kvalitāti un 5 pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm - 2012. gadā, noslēdzoties projektam, visi tie skolotāji, kas būs ieguvuši augstāku pakāpi, saņems vienotu Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības kvalitātes apliecinājumu.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” pedagogi darbojas projekta 3. aktivitātes ietvaros.

 

Pirmajā pieteikšanās posmā atbalstu saņēma sekojoši pedagogi, veidojot pedagoga portfolio par nostrādāto periodu no 2007. gada septembra līdz 2009.gada augustam.

Vārds, uzvārds

Profesionālās darbības

kvalitātes novērtēšanas

rezultāts

Iegūtā kvalitātes

pakāpe

Anita Feldmane saņēma 51 punktus 2.kvalitātes pakāpe
Eleonora Mārciņa saņēma 70 punktus 2.kvalitātes pakāpe
Solvita Kaļva saņēma 68 punktus 2.kvalitātes pakāpe
Gunta Krastiņa saņēma 62 punktus 2.kvalitātes pakāpe
Gunta Reķe saņēma 66 punktus 2.kvalitātes pakāpe
Nensija Priedīte saņēma 59 punktus 2.kvalitātes pakāpe
Anita Butule saņēma 37 punktus 2.kvalitātes pakāpe
Iveta Pētersone saņēma 45 punktus 2.kvalitātes pakāpe
Aija Meiere saņēma 54 punktus 2.kvalitātes pakāpe


Otrajā pieteikšanās posmā atbalstu saņēmuši sekojoši pedagogi - Eleonora Mārciņa, Anita Feldmane, Solvita Kaļva, Gunta Krastiņa, Gunta Reķe, Nensija Priedīte, Aija Meiere, pretendējot uz 3. kvalitātes pakāpi un veidoja pedagoga portfolio par nostrādāto periodu no 2006. gada septembra līdz 2007.gada augustam. Savukārt pedagogi - Vita Dzelzkalēja un Ilze Bāne par nostrādāto periodu no 2006. gada septembra līdz 2009.gada augustam.

Vārds, uzvārds

Profesionālās darbības

kvalitātes novērtēšanas

rezultāts

Iegūtā kvalitātes

pakāpe

Anita Feldmane saņēma 56 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Eleonora Mārciņa saņēma 67 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Solvita Kaļva saņēma 62 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Gunta Krastiņa saņēma 67 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Gunta Reķe saņēma 61 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Nensija Priedīte saņēma 64 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Vita Dzelzkalēja
saņēma 70 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Ilze Bāne
saņēma 73 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Aija Meiere saņēma 54 punktus nepiešķirt

 

Trešajā un ceturtajā posmā - aktivitāte netika īstenota.

 

Piektajā pieteikšanās posmā atbalstu saņēmuši sekojoši pedagogi - Inga Ezera, Gunta Jēkabsone, Evija Breslava, Dita Damberga, Mudīte Prūse, pretendējot uz 3.kvalitātes pakāpi.

Vārds, uzvārds

Profesionālās darbības

kvalitātes novērtēšanas

rezultāts

Iegūtā kvalitātes

pakāpe

Inga Ezera
saņēma 82 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Gunta Jēkabsone
saņēma 81 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Evija Breslava
saņēma 78 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Dita Damberga
saņēma 69 punktus 3.kvalitātes pakāpe
Mudīte Prūse
saņēma 68 punktus 3.kvalitātes pakāpe

 

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sastāvs 5.posmā (2011.gada septembris - decembris):

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars GRIĶIS izglītības iestādes vadītājs.
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Dace VILKENA vadītāja vietniece izglītības jomā.
Komisijas locekļi:

Inese STAŠKEVIČA izglītības metodiķe;
Sarmīte VERZE vadītāja vietniece audzināšanas jomā;
Sintija HARJU skolotāju pārstāve;
Anita FELDMANE skolotāju pārstāve;

Komisijas sekretāre Rita BUTE lietvedības sekretāre.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!