Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

esfIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒes_karogs

 

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” no 2009. gada septembra īsteno Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projektu, kas dod iespēju audzēkņiem saņemt mērķstipendijas. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam valsts finansēto grupu pirmā kursa izglītojamajam ir no 14,23 līdz 28,46 euro mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajiem no 28,46 līdz 71,14 euro mēnesī. Izglītojamiem, kuri mācās ESF finansētās grupās piešķiramās mērķstipendijas apmērs ir no 71,14 līdz 113,83 euro mēnesī.

 

Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju, piešķirot mērķstipendijas jauniešiem, kas mācās akreditētās profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās.

Mērķstipendiju piešķir konkursa kārtībā, ņemot vērā audzēkņa mācību sasniegumu rezultātus un mācību stundu apmeklētību.

 

Ziņojums par ESF projekta īstenošanas gaitu "Bulduru Dārzkopības vidusskolā"

Mērķstipendiju piešķir profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem, kuri apgūst kādu no akreditētām profesionālās vidējās izglītības programmām:

Dārzkopība
Stādu audzēšana
Dārzu un parku kopšana
Floristikas pakalpojumi
Ēdināšanas pakalpojumi
Restorānu pakalpojumi
Viesnīcu pakalpojumi
 

Mērķstipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar Bulduru Dārzkopības vidusskolas vadītāja rīkojumu, izvērtējot izglītojamā iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību:
1) atestācijā uz katra mēneša 27.datumu vērtējums katrā mācību priekšmetā ir 4 (četras) balles vai ieskaitīts;
2) nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu vairāk par divām mācību stundām vienā mācību nedēļā.
Izvērtēšanu veic mērķstipendijas piešķiršanas komisija.

Periodā no 2014.gada Janvāra līdz šim brīdim ir piešķirtas mērķstipendijas par kopējo summu  96 855,87 Euro, tas ir:

 

2014.gadā:

Janvārī 7832,77 Euro

Februārī 8038,99 Euro

Martā 7952,28 Euro

Aprīlī 8211,19 Euro

Maijā 8302,28 Euro

Jūnijā 8016,29 Euro

Jūlijā 2636,62 Euro

Augustā 2636,62 Euro

Septembrī 6759,86 Euro

Oktobrī 6266,10 Euro

Novembrī 3598,15 Euro

Decembrī 3908,35 Euro

2015.gadā:

Janvārī 3899,89 Euro

Februārī 3349,26 Euro

Martā 3697,85 Euro

Aprīlī 3978,10 Euro

Maijā 3734,83 Euro

Jūnijā 4036,44 Euro

Projekts noslēdzas!

Periodā no 2009.gada Septembra līdz 2013.gada Decembrim ir piešķirtas mērķstipendijas par kopējo summu 254 304 Lati, tas ir:

  2009.gadā:
Septembrī 4322 Ls
Oktobrī 5652 Ls
Novembrī 6269 Ls
Decembrī 7099 Ls
  2010.gadā:
Janvārī 7101 Ls
Februārī 7591 Ls
Martā 7898 Ls
Aprīlī 7680 Ls
Maijā 7697 Ls
Jūnijā 6745 Ls
Septembrī 6121 Ls
Oktobrī 5290 Ls
Novembrī 6042 Ls
Decembrī 5940 Ls
 
2011.gadā:
Janvārī 5629 Ls
Februārī 5570 Ls
Martā 5614 Ls
Aprīlī 5903 Ls
Maijā 5467 Ls
Jūnijā 5280 Ls
Septembrī 5953 Ls
Oktobrī 5758 Ls
Novembrī 5578 Ls
Decembrī 5291 Ls
 
2012.gadā:
Janvārī 4704 Ls
Februārī 4953 Ls
Martā 5523 Ls
Aprīlī 5258 Ls
Maijā 5271 Ls
Jūnijā 4874 Ls
Septembrī 4322 Ls
Oktobrī 5356 Ls
Novembrī 4898 Ls
Decembrī 5240 Ls
2013.gadā:
Janvārī 4660 Ls
Februārī 5160 Ls
Martā 4630 Ls
Aprīlī 4817 Ls
Maijā 4495 Ls
Jūnijā 4518 Ls
Jūlijā 1401 Ls
Augustā 1476 Ls
Septembrī 7092 Ls
Oktobrī 6933 Ls
Novembrī 5524 Ls
Decembrī 5709 Ls

 

Kopumā izvērtējot ESF mērķstipendijas projekta ietekmi uz mācību procesu, var secināt, ka šī projekta īstenošana ir pozitīvi ietekmējusi audzēkņu uzrādītos mācību rezultātus un mācību nodarbību apmeklētību. 

Jo, tas ir tik vienkārši! Esi sekmīgs, apmeklē stundas – saņem mērķstipendiju!
 
 

 

 

Projekta koordinatore
Dace Vilkena

 

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!