Error:
 • [sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

[sigplus] Critical error: Insufficient file system permissions to access the image base folder root/images/stories, or the folder does not exist.

esfIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  es_karogs

 

 ESF projekts „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā”
Līguma Nr. 2010/0103/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/062
 

Aktivitāte 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

No 2010.gada aprīļa ir uzsākta Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekta īstenošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā.

Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 22 mēneši.

Projekta finansējums kopā: 457 080 LVL, tai skaitā nacionālais līdzfinansējums 68562 LVL.

Projektā plānotās galvenās aktivitātes ir:

 • izglītības programmu mācību priekšmetu, mācību un kvalifikācijas prakšu programmu saturu izstrāde;
 • kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību un kvalifikācijas prakšu īstenošana pie darba devējiem;
 • mācību metožu uzlabošana un mācību līdzekļu izstrāde, kuru kvalitāti izvērtēs ārējie eksperti – nozares speciālisti;
 • mācību intelektuālo resursu iegāde mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un bibliotēkas krājumu papildināšana;
 • informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošana, e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešana mācību procesā;
 • tiks sniegts papildu konsultatīvais mācību atbalsts, kā arī tiks attīstītas audzēkņu profesionālās, sociālās un komunikatīvās prasmes;
 • profesionālo semināru, prasmju konkursu īstenošana sadarbībā ar darba devējiem.

Projekta aktivitāšu rezultātā tiks uzlabotas profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošanas kvalitāte un veicinātas audzēkņu sekmīgas mācības, nodrošinot sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālajai darbībai un izglītības turpināšanai.  

Projekta mērķa grupa ir Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi, kuri apgūst akreditētas izglītības programmas „Dārzkopība”, „Dārzu un parku kopšana”, „Floristikas pakalpojumi”, „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Viesnīcu pakalpojumi”, netiešā mērķa grupa ir Bulduru Dārzkopības vidusskolas skolotāji.

Atskats uz paveikto – 2010.gada rudenī

Projekts ir veiksmīgi īstenots un pirmie darba rezultāti sasniegti. Šajā laika posmā ir izstrādātas četras metodikas:

 1. Metodika kvalifikāciju prakšu programmu satura izstrādei.
 2. Metodika mācību priekšmetu un praktisko mācību programmu satura izstrādei.
 3. Mācību līdzekļu izstrādes metodika.
 4. Inovatīvo mācību metožu pielietošanas metodika.

Atbilstoši metodikai kvalifikāciju prakšu programmu saturu izstrādei izglītības programmu „Dārzkopība”, „Dārzu un parku kopšana”, „Floristikas pakalpojumi”, „Ēdnāšanas pakalpojumi” un „Viesnīcu pakalpojumi” metodisko komisiju vadītāji ir izstrādājuši kvalifikācijas prakses programmas, kuras tiek īstenotas sadarbībā ar darba devējiem, tā nodrošinot kvalifikācijas prasībām atbilstošu prakšu īstenošanu.

Atbilstoši metodikai mācību priekšmetu un praktisko mācību programmu satura izstrādei ir aktualizētas mācību priekšmetu un praktisko mācību programmas, iekļaujot tajās jaunāko literatūru un citus informācijas avotus nozarē, vadlīnijas un darbības virzienus, kas tika izvirzīti darba seminārā sadarbībā ar darba devējiem, kā arī akcentētas profesiju standartos noteiktās prasmes, zināšanas, pienākumi un uzdevumi.

Atbilstoši metodikām – mācību līdzekļu izstrādes metodika un inovatīvo mācību metožu pielietošanas metodika – tiek izstrādāti mācību līdzekļi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un rezultatīvu mācību procesu. Mācību līdzekļu izstrādes speciālisti ir Bulduru Dārzkopības vidusskolas pedagogi.

Ir īstenoti semināri un prasmju konkursi audzēkņiem izglītības programmu ietvaros. Darba seminārs pedagogiem, sadarbībā ar darba devēju pārstāvjiem, debatējot un apzinot aktualitātes nozarē, nosakot vadlīnijas un darbības virzienus jauno speciālistu sagatavošanā.

Ir uzsākts process papildu konsultatīvā mācību atbalsta sniegšanā audzēkņiem un tiks īstenots visa 2010./2011. mācību gada laikā, tā uzlabojot zināšanu un prasmju apguves līmeni.  

Ir iegādāti mācību intelektuālie resursi un papildināti bibliotēkas krājumi ar nozares aktuālāko un jaunāko literatūru.

Ir īstenota apmācība pedagogiem darbā ar interaktīvo tāfeli un uzsākts apmācības process – 10 nodarbību cikls – datorlietošanas prasmju apguvē, pilnveidošanā, tā kopumā uzlabojot informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes kopumā.

Izaicinājums, kuram esam gatavi!

 

E-mācību vide – solis tuvāk jaunām iespējām kvalificētu speciālistu sagatavošanā

Īstenojot šo projektu viena no aktivitātēm paredz e-mācību vides risinājumu ieviešanu izglītības programmu mācību priekšmetu un praktisko mācību apguvē.

E-mācību vides risinājumi konceptuāli ir noteikti un plānots ieviest darbībā uz jauno 2011./2012.mācību gada sākumu – septembri, kad lielākā daļa mācību līdzekļu būs izstrādāti un iesniegti ievietošanai e-vidē.

Elektronisko sistēmu tehniskais risinājums būs izstrādāts salīdzinoši vienkāršs tās potenciālajiem lietotājiem – audzēkņiem un pedagogiem – lai e-vide būtu kā atbalsts mācību procesa nodrošināšanai, nevis sarežģīta, grūti izprotama un lietojama darba vide.

Katram audzēknim un pedagogam tiks nodrošināta autentiska parole, kas nodrošinās piekļuvi e-videi skolas mājas lapā atsevišķā sadaļā – mācību materiāli. Mājas lapas viesiem, kuriem nebūs piešķirta parole šī sadaļa nebūs pieejama un redzama.

Plānots ir sadalīt un kontrolēt piekļuvi mācību materiāliem atbilstoši izvēlētajai izglītības programmai, lai vieglāk būtu tajos orientēties.

Pedagogiem būs iespēja strādāt ar mācību materiāliem e-vidē un šī projekta ietvaros ir arī paredzēta apmācība, lai to sekmīgi īstenotu. Izaicinājums, kuram esam veikuši sagatavošanās priekšdarbus un gatavi ieviešanai!

Tas nozīmē jaunas iespējas apgūt izvēlēto izglītības programmu ikvienam sev izdevīgā laikā, jo e-vides resursu pieejamība tiks nodrošināta 24 stundas diennaktī.

Šī projekta aktivitāte ir nozīmīgs solis, lai audzēkņi iegūtu mūsdienīgu un  kvalitatīvu mācību procesu, kura prioritāte ir darba tirgus vajadzībām atbilstošas zināšanas un prasmes, tā sagatavojot konkurētspējīgus un kvalificētus speciālistus piecās nozarēs: dārzkopībā, dārzu un parku kopšanā, floristikā, ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu sniegšanā.

 

11. Baltijas ziedu paklāju festivāls Ventspilī

Kaija2011. gada 5. un 6. augustā Bulduru Dārzkopības vidusskolas izglītības programmas „Floristikas pakalpojumi” 2. F kursa audzēkņiem bija lieliska iespēja praktizēties Ventspilī. Praktiskās mācības norisinājās pie darba devējas SIA „Ziedu Dizains” vadītājas Rionas Ēces, ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā” ietvaros.

Praktisko uzdevumu - plakanas kompozīcijas Ziedu paklāji - audzēkņi realizēja kā 11. Baltijas ziedu paklāju festivāla jauniešu grupas dalībnieki. Audzēkņi strādāja divās grupās pie ziedu paklājiem – „Kaija” un  „Dzeltenie aizkari”. Festivāla devīze bija „Es ziedu – dziedu Tev!”. Kopumā piedalījās 44 komandas tajā skaitā no Latvijas, Baltkrievijas, Lietuvas, un pat no tālās Novosibirskas.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņu darbs „Dzeltenie aizkari” ieguva 3. vietu, bet  darbs „Kaija” 5. vietu jauniešu grupā.

Neatsverama ir iegūtā praktiskā pieredze, strādājot blakus un mācoties no Latvijas vadošajiem floristiem. Ļoti būtiska ir komunikācija ar darba devējiem – šai gadījumā ar SIA „Ziedu Dizains” vadītāju, florista amata Meistari Rionu Ēci, kura ir viena no festivāla idejas autorēm un pamatlicējām.

R. Ēces studija ir viena no ilggadējām ziedu paklāju dalībniecēm. R. Ēce dalījās savā pieredzē paklāju gatavošanā, tēmas, materiālu izvēles nosacījumos, kā arī atklāja dažādus tehnoloģiskos „knifiņus”. Audzēkņi ar lielu interesi sekoja līdzi Rionas Ēces stāstījumam par floristikas biznesu vairākus gadus atpakaļ un tagad, par viņas pieredzi Francijā, Šveicē, Igaunijā, ASV. Aizraujoša izvērtās saruna par atšķirībām floristikā izmantojamajos materiālos un tehnikās Latvijā un Amerikā. Neatsverami bija R. Ēces ieteikumi praktiskajā darbībā, kā arī citu dalībnieku darbu izvērtējumā.

Sadarbība ar studiju, salonu vadītājiem audzēkņiem ir ļoti būtiski, jo tie ļauj paplašināt redzesloku, tikties un strādāt kopā ar potenciālajiem darba devējiem un kolēģiem.

Liels paldies Rionai Ēcei par sirsnīgo uzņemšanu un noderīgajiem padomiem!

Doties izbraukumā pie darba devēja, kā arī iegādāties praktiskajām mācībām nepieciešamos materiālus varējām, pateicoties ESF projekta īstenošanai.

Dzeltenie aizkari

 

Veiksmes atslēga – sadarbība!

2011.gada 15. un 16. septembrī Bulduru Dārzkopības vidusskolas izglītības programmas „Viesnīcu pakalpojumi ” 2.kursa un izglītības programmas „Floristikas pakalpojumi” 4.kursa audzēkņi piedalījās seminārā „Viesmīlības industrijas uzņēmumu interjera dizains un floristika”. Seminārs tika organizēts un vadīts sadarbībā ar darba devēju pārstāvjiem ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā” ietvaros.

Semināra mērķis – Materiālu daudzveidība dažāda tipa galdu klājuma veidos. Netradicionāli risinājumi.

Semināra norise:

1.daļa Kāzu muzejs Lizumā. Glāžu veidi un to pielietojums.

{gallery}Kazu_muzejs{/gallery}

2.daļa Gulbenes – Alūksnes mazbānīša muzejs. Materiālu pielietojuma netradicionālie risinājumi.

{gallery}Mazbanitis{/gallery}

3.daļa Leļļu muzejs Preiļos. Stils un etiķete caur gadsimtiem, prasme prezentēt ārējo tēlu ievērojot vispārpieņemtās uzvedības normas.

{gallery}Lellu_muzejs{/gallery}

 

Semināra starplaikā audzēkņi piedalījās profesionālo prasmju konkursā  „Kreatīva pieeja viesmīlības industrijā 21.gs. - Folija”, tēma: Netradicionāla materiāla izmantošana avangarda galda klājumā.

Konkursa darba uzdevumi:

2.kursam – Izveidot no folijas galda traukus un piederumus, ar praktisko pielietojumu.

4.kursam – Izveidot no folijas galda noformējumu (dekors vai kompozīcija).

Noslēgumā izveidoto darbu prezentēšana, ievērojot publiskās runas un prezentācijas pamatnostādnes.

{gallery}Follijs{/gallery}

Prasmju konkursa īstenošanas laikā audzēkņi pilnveidoja profesionāli specifiskās iemaņas viesmīlības industrijā, attīstīja komunikatīvās prasmes sadarbojoties grupā. Tika rosināti pozitīvas motivācijas veidošanai pret apgūstamo specialitāti – Viesnīcu pakalpojumu speciālists un Floristikas speciālists.

 

Sadarbība ar darba devēju pārstāvjiem ir neatsverama pieredze un ieguvums, darboties kopā ar potenciālajiem darba devējiem reālā uzņēmumā, īstenojot mācību procesu.

Izbraukumu pie darba devējiem, kā arī semināram un prasmju konkursam nepieciešamo materiālu iegādi nodrošināja ESF projekta īstenošana.

Liels PALDIES darba devējiem par atsaucību, viesmīlīgu uzņemšanu un praktiskiem padomiem!

  

Laba prakse palīdz izprast darba tirgu. Eiropas Savienības projekts profesiju apguvi darījis interesantāku.

"Latvijas Avīze" 2.11.2011. Nr.213(4399), Anita Jaunbelzere

Kopš Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek realizēts Eiropas Savienības projekts „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā” līguma Nr. 2010/0103/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/062 skolēnu interese par mācībām krietni vien augusi, bet kavēto nodarbību skaits jūtami sarucis. Par šī projekta naudu gan pašā mācību procesā, gan mācību kabinetu aprīkojumā Bulduru Dārzkopības vidusskolā veikti tik daudz uzlabojumi, ka vecāko kursu audzēkņi atzīst – žēl, ka drīz skolu beidzam, nemaz negribas iet projām! Bez tam, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu audzēkņiem ir iespējas saņemt gan stipendiju, gan kompensāciju par ceļa izdevumiem. Tie pirmā kursa studenti, kuri mēneša laikā nav kavējuši vairāk par divām nodarbībām un ir sekmīgi visos priekšmetos, saņem stipendiju līdz divdesmit latiem, bet vecāko kursu studenti, sekmīgi mācoties, mēnesī var nopelnīt pat piecdesmit latus! Alīna Rižija, kura mācās ceturtajā kursā un kļūs par viesnīcu pakalpojumu speciālisti, saka, ka nopelnītā stipendija plus atmaksātie ceļa izdevumi–tas ir nopietns pabalsts un stimuls mācīties cītīgi.

 Alīna Rižija: ”Uz skolu es braucu no Slokas, mēnesī ceļā iztērēju apmēram četrdesmit latus, bet tagad par to nav jābēdā. Arī prakses laikā visus trīs mēnešus braukāju uz viesnīcu Rīgā, bet ceļa naudu man sedza skola. Tā kā arī darba devējs man maksāja–lai būtu motivācija strādāt labāk, es nekādu krīzi neizjutu!” Projekta vadītāja Sintija Harju piebilst, ka audzēkņi, pateicoties šim projektam, tagad var izvēlēties tādu prakses vietu, kura tiem labāk patīk un kurā iespējams visvairāk iemācīties, nedomājot par to, vai tā atrodas tālu no dzīves vietas un vai pietiks naudiņas ceļam. Pie tam darba devējiem par prakses vadīšanu tiek maksāts, līdz ar to no uzņēmēju puses panākta lielāka atsaucība. Sintija Harju: ”Pateicoties Eiropas Savienības projekta finansējumam mēs gan organizējam īsas praktiskas izbraukuma mācības, gan aicinām uzņēmējus uz skolu. Kad bērni kontaktējas ar potenciālajiem darba devējiem, cilvēkiem, kuri dzīvē daudz ko sasnieguši, viņi labāk izprot darba tirgu un viņiem kļūst skaidrs, ka bez labām zināšanām labi apmaksātu darbu nevarēs atrast. Ja to saka skolotāja, audzēkņi ne vienmēr tam pievērš vajadzīgo uzmanību, bet ja to saka biznesa cilvēks, kurš dzīvē visu sasniedzis paša spēkiem, teiktajam ir cita vērtība. Mēs regulāri apmeklējam arī dažādas izstādes un audzēkņi ir lietas kursā par visu jaunāko. Visos priekšmetos notiek arī papildus konsultācijas.” Papildus nodarbībās Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek runāts par jautājumiem, kas obligātajā mācību vielā nav ietverti, taču ir aktuāli. Piemēram–kā veidot savu budžetu, cik izmaksā veselīgs uzturs? Vesela diena tikusi veltīta arī pareizai runas kultūrai un prasmei uzstāties publiski. Šajās konsultācijās pasniedzēji palīdz audzēkņiem sagatavoties arī dažādiem prasmju konkursiem.

Anna Karlsone, topošā dārzniece: ”Man ļoti šeit patīk – patīk gan kursabiedri, gan pasniedzēji, gan pati šī vieta. Eiropas Savienības projekta atbalstu jūtam ik dienas. Mums ir daudz Eiropas stipendiātu un tā ir stipra motivācija „nebastot”. Anna Šmite, topošā viesnīcu pakalpojumu speciāliste: „Esam bijuši izbraukuma mācībās pie darba devējiem visā Latvijā, arī apceļojuši Latvijas pilis. Daudzviet mums piedāvātas prakses vietas un arī iespēja piestrādāt sestdienās svētdienās. Bez šīs praktiskās pieredzes mācību teoriju apgūt būtu grūtāk un tas nešķistu tik interesanti.”

Kristaps Bukšs, topošais florists: ”Mēs braucām uz Ventspili un kopā ar visiem veidojām ziedu paklāju. Apmeklējām arī rūpnīcu, kura izgatavo un izplata materiālus floristikai. Dažādos uzņēmumos praksē apguvām viesību galdu, kāzu mašīnu un zārku dekorēšanu.”

Projekta vadītāja Sintija Harju uzsver, ka šis Eiropas Savienības projekts ļoti palīdzējis uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti, jo skolas mācību spēki izstrādājuši dažādus mācību līdzekļi–grāmatas, darba burtnīcas, veidlapas, kontroldarbus, kas pieejami ne tikai papīra formātā, bet arī elektroniski. Bulduru Dārzkopības vidusskola arī iepirkusi vērtīgas grāmatas par dendroloģiju, puķkopību, floristiku u.c., kas nav tiešā mācību literatūra, bet sniedz daudz informācijas par praktisko darbu. Iepirktas darba formas, ar kurām audzēkņi strādā prakses laikā, pilnībā izremontēta un jaunām iekārtām aprīkota mācību virtuve.

Līvija Kačkāne, topošais pavārs: „Mūsu mācību virtuve tiek pilnībā pārbūvēta, tajā viss būs jauns. Jaunas plītis, iekārtas, trauki, galda piederumi. Man ļoti žēl, ka šogad skola jābeidz un es nevarēšu pa jauno virtuvi „šiverēt”.”

Eiropas Savienības projekts „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā” sākās 2010. gada 1. aprīlī un beigsies 2012. gada 31. janvārī. Taču stipendijas un kompensācijas ceļa izdevumiem audzēkņiem būs iespēja saņemt līdz 2013. gadam.

Floristi praktizējas pie Latvijas florista amata Meistares Anitas Stikānes.

ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā”, aktivitātes 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” ietvaros, mūsu skolas 3.F grupas audzēkņiem bija brīnišķīga iespēja praktizēties pie Latvijas Floristu Amata Meistares, ziedu salona „Amarants” vadītājas Anitas Stikānes. Nodarbību tēma bija sēru izstrādājumi. Audzēkņi Anitas vadībā gatvoja gan zārku noformējumus, gan urnu akcentus. Ļoti noderējaAnitas nenovērtējamā pieredze, kas iegūta ilgajos darba gados. Liels paldies Anitai par brīnišķīgajām idejām un noderīgajiem padomiem, ko viņa sniedza mūsu skolas audzēkņiem.

Šādas nodarbības varēja notikt, pateicoties ESF projekta nodrošinājumam.

{gallery}galerija/seru_dekori{/gallery}

Floristi mācās gatavot lielus vainagus.

Rudens dāvina iespēju strādāt ar krāšņām un daudzveidīgām lapām. Šo iespēju izmantoja 3. F grupas audzēkņi kopā ar Latvijas Floristu amata Meistari Anitu Stikāni. Viņi Anitas vadībā gatavoja liela izmēra vainagus jaunā, netradicionāla tehnikā. Šīs praktiskās nodarbības notika ESF projekta „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā”, aktivitātes 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai” ietvaros. Jaunie floristi mācījās kā pamatni vainagiem izmantot alumīnija gofrēto cauruli. Anita palīdzēja izvēlēties un izveidot katram vainagam vispiemērotako dekoru. Praktisko nodarbību rezultāts izdevās ļoti kāšņs un daudzveidīgs–varēja izmantot dažādas tehnoloģijas un vizuālos risinājumus dekorējumos.

Ļoti noderēja ESF projekta piedāvatās iespējas gan materialu, gan darba devēju piesaistē.

{gallery}galerija/vainagi{/gallery}

Projekta noslēgums

Pirmdiena, 23.janvāris 2012 08:37

No 2010.gada aprīļa līdz 2012.gada janvārim tika īstenots Eiropas Savienības struktūrfonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” projekts Bulduru Dārzkopības vidusskolā.

Projektā īstenotās aktivitātes ir:

 • metodiku izstrāde–4;
 • izglītības programmu mācību priekšmetu–86, mācību–46 un kvalifikācijas prakšu programmu–5 saturu izstrāde;
 • kvalifikācijas prasībām atbilstošu praktisko mācību –19, mācību prakses–29 un kvalifikācijas prakšu–5 īstenošana pie darba devējiem;
 • veikts mācību prakšu kvalitātes pētījums;
 • mācību metožu uzlabošana un mācību līdzekļu izstrāde–86, kuru kvalitāti izvērtēja recenzents– zglītības metodiķe un ārējie eksperti–nozares speciālisti– 6;
 • mācību intelektuālo resursu iegāde mācību procesa kvalitātes uzlabošanai un bibliotēkas krājumu papildināšana–3644 grāmatas un 500 tematiskās avīzes;
 • informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošana, e-resursu un e-mācību vides risinājumu ieviešana mācību procesā 39 skolotājiem un 300 audzēkņiem;
 • aprīkotas klases ar informāciju komunikāciju iekārtām–datori, interaktīvās tāfeles, dokumentu kameras;
 • tika sniegts papildu konsultatīvais mācību atbalsts 28 mācību priekšmetos, 320 audzēkņiem;
 • tika attīstītas audzēkņu profesionālās, sociālās un komunikatīvās prasmes seminārā, kas noritēja 5 daļās;
 • profesionālo semināru–8, prasmju konkursu–8 īstenošana sadarbībā ar darba devējiem;
 • tika īstenoti projekta informācijas un publicitātes pasākumi–ievietota un atjaunota informācija skolas mājas lapā www.bulduri.lv, ievietotas preses relīzes–4, sniegta informācija TV–2 sižeti, noticis projekta noslēguma seminārs.

Projekta aktivitāšu rezultātā tika uzlabotas profesionālās vidējās izglītības programmas īstenošanas kvalitāte un veicinātas audzēkņu sekmīgas mācības, nodrošinot sabalansētu kompetenču un prasmju apguvi profesionālajai darbībai un izglītības turpināšanai.
Projekta mērķa grupa–Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi, kuri apguva akreditētas izglītības programmas „Dārzkopība”, „Dārzu un parku kopšana”, „Floristikas pakalpojumi”, „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Viesnīcu pakalpojumi”, netiešā mērķa grupa Bulduru Dārzkopības vidusskolas skolotāji.

 

Izvērtējot paveikto, varam būt gandarīti par sasniegto un ar neizsīkstošu darba sparu turpināt iesākto izglītības kvalitātes celšanu!

Paldies visiem, kuri piedalījās projekta aktivitāšu īstenošanā!

Vadītāja vietniece izglītības jomā Dace Vilkena

 

{gallery}projekti/noslegums{/gallery}

 

 

 

 

Audzēkņiem:

Prakses vadītājiem:

Mācību līdzekļu izstrādes speciālistiem:

Projekta vadītāja Sintija Harju 26107223

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!