KPFI_logo

KPFI projekts „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai "Bulduru Dārzkopības vidusskolā"”

Līguma Nr.KPFI-12/32

 

 

2011.gada 7.oktobrī VSIA „Bulduru Dārzkopības vidusskola” parakstīja līgumu par KPFI projekta „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai "Bulduru Dārzkopības vidusskolā” ” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt Bulduru dārzkopības vidusskolā katru gadu CO2 izmešus, siltumenerģijas zudumus par 20% un apkures izmaksas līdz pat 50%, uzstādot kombinētu sistēmu, kas sastāvēs no automatizētas biomasas granulu katlu mājas ar jaudu 2400 kW un saules plakano kolektoru sistēmu ar jaudu 20 kW karstajam ūdenim virtuvē un dušām. Jaunā katlu māja tiks izvietota tieši galvenās ēkas siltummezglā, kas novērsīs zudumus, kas rodas 800 m siltumtrasē.

Projekts tiks īstenots Jūrmalā, Viestura ielā 6 un to ir paredzēts īstenot līdz 2012.gada 1.jūlijam.

Projekta kopējo attiecināmo izmaksu summa ir LVL 377 089,53 (trīs simti septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit deviņi lati un 53 santīmi), t.sk. LVL 282 817,15 (divi simti astoņdesmit divi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit lati un 15 santīmi) KPFI finansējums.

Projekta realizācija (informācija uz 20.04.2012.)

2012.gada 12.aprīlī tika noslēgts līgums par katlu mājas tehniskā projekta izstrādāšanu.
Katlu mājas tehnisko projektu ir plānots izstrādāt līdz 2012.gada 29.jūnijam.
Pamatojoties uz katlu mājas tehnisko projektu, š.g. jūnija-jūlija mēnesī tiks izsludināts konkurss par katlu mājas ierīkošanu un būvniecību.

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!