ES fondu vizualo elementu ansamblis ar JNI 2016

 

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA

 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5 mācību gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

 

Izglītības programma Profesionālā kvalifikācija (profesija)
  STĀDU AUDZĒŠANA   DĀRZKOPIS STĀDU AUDZĒTĀJS
  DĀRZU UN PARKU KOPŠANA   PARKA DĀRZNIEKS
  FLORISTIKAS PAKALPOJUMI   FLORISTIKAS SPECIĀLISTS
  VIESNĪCU PAKALPOJUMI   VIESNĪCU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
  ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI   ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
  RESTORĀNU PAKALPOJUMI   BĀRMENIS

 

 

Kas var pieteikties?

Mācībām var pieteikties jaunieši, kuri:

 • ir vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

Sīkāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

Cik ilgā laikā un kādas profesijas iespējams apgūt?

Profesiju var apgūt pusotra mācību gada laikā. Ja mācības uzsāk 2016. gada septembrī, tad sekmīgi apgūstot izvēlēto izglītības programmu, diplomu var iegūt 2017. gada oktobra beigās - 14 mēnešu laikā!

Kad var pieteikties?

Dokumentus pieņem no 2016.gada 27.jūnija līdz 10.augustam, darba dienās no 9:00 līdz 17:00, Jūrmalā, Viestura ielā 6, Tālrunis/Fax +37167753135, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , www.bulduri.lv

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (veidlapa, aizpildāma skolā);
 • apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (veidlapa, aizpildāma skolā);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;
 • sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u);
 • 4 fotokartītes 3x4 cm;
 • pases kopija, uzrādot oriģinālu.

Kādas ir priekšrocības, izvēloties mācīties JAUNIEŠU GARANTIJAS profesionālās izglītības programmās?

 • Mācību laikā saņemsi stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts vērtējums no 4 līdz 10 ballēm,
 • Audzēkņi tiek nodrošināti ar iespēju bez maksas dzīvot skolas dienesta viesnīcā,
 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru,
 • Tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi,
 • Nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā,
 • Papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika,
 • Kvalifikācijas prakses laikā Tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 Euro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams; tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana un tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika,
 • Mācības notiek darba dienās un parasti astoņas mācību stundas dienā no plkst.8:30 līdz 15:15.

Kādas ir priekšrocības, izvēloties mācīties Bulduros?

 • Izmanto modernu mācību bāzi, mācību siltumnīcas, dārzeņu un puķu kolekciju lauciņus, parka teritoriju un sporta kompleksu,
 • Praktizējies nozares vadošajos uzņēmumos Latvijā un ārzemēs,
 • Iesaisties starptautiskās audzēkņu apmaiņas programmās, projektos, pieredzes apmaiņas braucienos, profesionālajos konkursos,
 • Aktīvi sporto, piedalies sacensībās un sporta aktivitātēs,
 • Attīsti savus talantus un jauki pavadi brīvo laiku!

 Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija

 

Nāc mācīties!

 

Iegūsti diplomu tikai 14 mēnešu laikā!

 

Strādā nozarē pieprasītā profesijā!

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001)

 

 

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!