browser-512 epieteikums.bulduri.lv 

 

DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS

 

Dārzkopības tehniķis ir Dārzkopības nozares speciālists ar visplašāk pielietojamām prasmēm, kurš prot plānot, organizēt un veikt kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu, noteikt izpildāmo darbu apjomu, sagatavot darbu plānu un noteikt darba uzdevumus, kā arī veikt darbus pats vai vadīt darba procesu.

 

Bulduru Dārzkopības vidusskolā dārzkopības tehniķis apgūst iemaņas darbā ar lielo un mazo dārza tehniku, absolvējot skolu, iegūst A un B kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecību. 

 

Dārzkopības tehniķis ir speciālists, kurš efektīvi pratīs strādāt dārzkopības uzņēmumā vai vadīt uzņēmumu pats.

 

Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņi ir pieprasīti darba tirgū, jo skola savas mācību programmas īsteno kopā ar nozares uzņēmējiem, kas aktīvi piedalās mācību procesā ar savu materiāltehnikso bāzi un pieredzi. Jaunieši jau mācību prakses laikā iepazīst nozarē strādājošo prasības un vajadzības, lieliski iepazīstot savas izvēlētās profesijas darba vidi. Savas kvalifikācijas prakses topošie speciālisti īsteno veiksmīgos Latvijas uzņēmumos, kas nereti kļūst arī par viņu pirmajām darba vietām. 

 

WEB Dārzkopības tehniķis

Skolā ir pieejamas modernākās ģeogrāfiskās informācijas nolasīšanas sistēmas (drons un datu apstrādes programmas), kuras tiek apgūtas kopā ar uzņēmējiem, kuri tās izmanto savās saimniecībās , lai identificētu nepilnības uz lauka.

 

Bulduru Dārzkopības vidusskolā tiek īstenotas praktiskās mācībās balstīta profesijas apguve - arī teorētiskos mācību priekšmetus pie mums apgūsiet praktiski darbojoties modernajā 2400 m2 plašajā ➡ siltumnīcā un mācību vajadzībām pielāgotajā skolas teritorijā 24 ha platībā, kur izvietots skolas Dendroloģiskais parks, dzīvžogu ekperimentālais lauks, puķu dobes un dārzeņu audzēšanas dobes. 

 

NEKAVĒJIES!!!

Valsts apmaksātu vietu skaits katrā izglītības programmā ir ierobežots, tāpēc aicinām aizpildīt savu pieteikumu elektroniski jau šodien, jo reflektanti budžeta grupās tiks uzņemti e pieteikumu rindas kārtībā. 

PIESAKIES JAU TŪLĪT!!!

 

Nāc apgūt profesiju Bulduru Dārzkopības vidusskolā! 

Pēc pamatskolas (pilna laika mācības)

kļūsti par DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶI 

4 gadu laikā vienlaikus iegūstot arī vidējo izglītību! 

Iegūstamais izglītības dokuments: DIPLOMS par profesionālo vidējo izglītību (3.kvalifikācijas līmenis).

 

Rezervē vietu mācībām un piesakies elektroniski jau tūlīt 

browser-512 epieteikums.bulduri.lv 

 

Profesionālie mācību priekšmeti Bulduru Dārzkopības vidusskolā: 

  • botānika un augu fizioloģija
  • augļkopība
  • dārzeņkopība
  • puķkopība, apstādījumu augu audzēšana un dendroloģija
  • augu aizsardzība, augsnes mācība un agroķīmija
  • lauksaimniecības tehnika
  • sabiedrības un cilvēka drošība
  • saskarsme un komunikācija.

Pedagogi Bulduru Dārzkopības vidusskolā ir vadošie pētnieki, praktizējoši zinātnieki, ražojošu uzņēmumu konsultanti un veiksmīgi uzņēmēji. 

 

 Vai zināji, ka Rundāles Pils rožu dārzs ir tapis, pateicoties Bulduru Dārzkopības vidusskolā gūtajām zināšanām un pieredzei? Ieskaties - tas aizņems tikai 1 minūti.

 

Dārzkopības tehniķis, absolvējot Bulduru Dārzkopības vidusskolu, prot:

1. Vadīt struktūrvienību:

1.1. sadarboties ar darbiniekiem

1.2. plānot un koordinēt darbus

1.3. plānot sēklas un stādāmā materiāla iegādi

1.4. plānot nepieciešamo tehniku, inventāru un citus materiālus

1.5. uzturēt nepieciešamo tehniku, inventāru un citus materiālus darba kārtībā

1.6. sagatavot grāmatvedības uzskaites un lietvedības pirmdokumentus

2. Apzināt resursus:

2.1. izvēlēties atbilstošu saimniekošanas veidu

2.2. novērtēt augsnes fizikālās un agroķīmiskās īpašības

2.3. noteikt agroklimatiskos apstākļus (reljefs, mikroklimats)

2.4. plānot sējumu un stādījumu struktūru

2.5. izvērtēt nepieciešamos pasākumus laistīšanas un meliorācijas sistēmas ierīkošanai un uzturēšanai

2.6. plānot nepieciešamos materiālus augsnes 9 ielabošanai (kaļķošanai, mēslošanai).

3. Audzēt stādus:

3.1. sagatavot augsni vai substrātu

3.2. izvēlēties un lietot atbilstošu augu pavairošanas ģeneratīvo metodi

3.3. izvēlēties un lietot atbilstošu augu pavairošanas veģetatīvo metodi

3.4. kopt stādus un nodrošināt optimālus augšanas apstākļus atbilstoši augu pavairošanas metodei

3.5. nodrošināt izaudzētās produkcijas plānoto kvalitāti un sagatavošanu realizācijai

3.6. nodrošināt segto platību efektīvu izmantošanu un stādu apriti.

4. Audzēt puķu stādus segtajās un lauku platībās:

4.1. nodrošināt puķu audzēšanai nepieciešamos vides apstākļus

4.2. izvēlēties un lietot atbilstošu audzēšanas metodi, nodrošināt barības elementu sabalansētību atbilstoši puķu prasībām un izvēlētajam substrātam vai augsnei

4.3. plānot un veikt augu uzziedināšanu atbilstoši realizācijas plānam

4.4. novērtēt puķu stādījumu fitosanitāro stāvokli un pieņemt lēmumu par augu kopšanas un aizsardzības pasākumu veikšanu, veikt izvēlētos pasākumus

4.5. nodrošināt izaudzētās produkcijas plānoto kvalitāti un sagatavošanu realizācijai.

5. Audzēt dārzeņus segtajās un lauku platībās:

5.1. nodrošināt dārzeņu audzēšanai nepieciešamos vides apstākļus

5.2. nodrošināt barības elementu sabalansētību atbilstoši dārzeņu prasībām un izvēlētajam substrātam vai augsnei

5.3. nodrošināt segto platību efektīvu izmantošanu dārzeņu audzēšanā

5.4. izstrādāt dārzeņu audzēšanas tehnoloģiskās kartes

5.5. veikt dārzeņu audzēšanas tehnoloģiskajās kartēs noteiktos pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai (augsnes sagatavošana, sēšana un stādīšana, stādījumu un ražas kopšana un ražas novākšana)

5.6. novērtēt dārzeņu stādījumu fitosanitāro stāvokli, pieņemt lēmumu par augu kopšanas un aizsardzības pasākumu veikšanu un veikt 10 izvēlēto pasākumu

5.7. veikt dārzeņu ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu līdz realizācijai

6. Audzēt augļaugus un ogulājus:

6.1. plānot dārza struktūru, ievērojot augļaugu un ogulāju audzēšanai nepieciešamos vides apstākļus

6.2. nodrošināt barības elementu sabalansētību atbilstoši augļaugu un ogulāju prasībām un izvēlētajai augsnei vai substrātam

6.3. izstrādāt augļaugu un ogulāju audzēšanas tehnoloģiskās kartes

6.4. veikt augļaugu un ogulāju audzēšanas tehnoloģiskajās kartēs noteiktos pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai (augsnes sagatavošana, stādīšana, koku vainagu vai krūmu veidošana, stādījumu un ražas kopšana un ražas novākšana)

6.5. novērtēt augļaugu un ogulāju stādījumu fitosanitāro stāvokli, pieņemt lēmumu par augu kopšanas un aizsardzības pasākumu veikšanu un veikt izvēlētos pasākumus

6.6. veikt augļaugu un ogulāju ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu līdz realizācijai

7. Organizēt darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumus:

7.1. pārzināt darba aizsardzību reglamentējošo dokumentāciju

7.2. ievērot darba aizsardzības prasības

7.3. ievērot satiksmes drošības noteikumus saimniecības teritorijā un ārpus tās

7.4. ievērot ugunsdrošības prasības

7.5. lietot individuālos un kolektīvos aizsardzības līdzekļus, strādājot veselībai kaitīgos apstākļos

7.6. ievērot personīgās un ražošanas higiēnas prasības, nodrošināt ražošanas telpu un vides sakopšanu

7.7. iepazīties ar vides aizsardzības normatīvajiem dokumentiem

7.8. ievērot vides aizsardzības noteikumus, nepiesārņojot augsni un ūdeņus

7.9. ievērot mašīnu un iekārtu ekspluatācijas noteikumus

7.10. ievērot ķīmisko vielu glabāšanas un lietošanas noteikumus

7.11. šķirot darba procesā radušos atkritumus

7.12. izmantot videi draudzīgas tehnoloģijas, pildot darba pienākumus

7.13. ievērot energoefektivitātes un ekonomiskas saimniekošanas principus

 

Rezervē vietu mācībām un piesakies elektroniski 

 

browser-512 epieteikums.bulduri.lv

  

Bulduru Dārzkopības vidusskola

LIELISKS SĀKUMS AUGLĪGAI DZĪVEI

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!