ESF projekti

NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS

IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI

PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001

 

Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris

Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR

Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR

Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR

Projekta mērķi

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.

Projekta tiešais mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.

Lasīt tālāk ...

 ES fondu vizualo elementu ansamblis ar JNI 2016

 

BULDURU DĀRZKOPĪBAS VIDUSSKOLA

 

jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5 mācību gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī

 

Izglītības programma Profesionālā kvalifikācija (profesija)
  STĀDU AUDZĒŠANA   DĀRZKOPIS STĀDU AUDZĒTĀJS
  DĀRZU UN PARKU KOPŠANA   PARKA DĀRZNIEKS
  FLORISTIKAS PAKALPOJUMI   FLORISTIKAS SPECIĀLISTS
  VIESNĪCU PAKALPOJUMI   VIESNĪCU PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
  ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI   ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS
  RESTORĀNU PAKALPOJUMI   BĀRMENIS

 

Lasīt tālāk ...

esfIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  es_karogs

 

 ESF projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetences apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”
Vienošanās Nr. 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001
Aktivitātes 1.2.1.1.3. otrā kārta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”

Lasīt tālāk ...

esfIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ  es_karogs

 

 ESF projekts „Profesionālās vidējās izglītības programmu īstenošanas procesu kvalitātes uzlabošana Bulduru Dārzkopības vidusskolā”
Līguma Nr. 2010/0103/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/062
 

Aktivitāte 1.2.1.1.3. „Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai”

Lasīt tālāk ...

esfIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒes_karogs
 
„Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”
30.04.2008. Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002

 

Lasīt tālāk ...

esfIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒes_karogs

 

„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001

Lasīt tālāk ...

esfIEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒes_karogs

 

„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Lasīt tālāk ...

esfes_karogslu_logo

„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana”

Vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2./09/IPIA/VIAA/003

Lasīt tālāk ...

www.bulduri.lv, Powered by Joomla!